چه زمانی تعداد پلاکت ها زیاد است؟

افزایش مقادیر پلاکتها در بزرگسالان زمانی مطرح می شود که تعداد آنها از 400 سلول در نانولیتر تجاوز کند.  این حالت در اصطلاح ترومبوسیتوز نامیده می شود. تعداد بالای پلاکت ها می تواند بطور کوتاه مدت و یا به بشکل مزمن و برای مدت زمان طولانی ادامه یابد.

اگر مقدار پلاکت خون برای سالها بیش از حد بالا بوده باشد (بیش از 450 سلول در هر نانو لیتر) ، این می تواند نشانه ای از ترومبوسیتمی ضروری باشد. این بیماری باعث افزایش تعداد پلاکت ها در مغز استخوان می شود که خطر ترومبوز یا حمله قلبی را افزایش می دهد.