چه تعداد پلاکت در خون طبیعی است؟

تعداد پلاکت ها بستگی به سن دارد و برای مردان و زنان یکسان است. برای شمارش پلاکت ها از واحدهای مختلف استفاده می شود. در جدول زیر سلول ها در هر نانو لیتر خون شمارش می شوند. روش رایج دیگر شمارش تعداد سلول در هر میکرولیتر (µl) است.

سنمقادیر طبیعی بر اساس تعداد سلول در نانولیتر
0 تا 8 ماه 100-250
9 ماه تا 5 سال150-300
6 سال تا 16 سال200-400
17 سال به بالا150-400