چقدر مس در روز مورد نیاز است؟

انجمن تغذیه آلمان (DGE) مقادیر زیر را برای مصرف روزانه مس مناسب ارزیابی می کند:

نیاز روزانه مس در بین محققین بحث برانگیز است. بنابراین ، توصیه فوق تنها برآوردی از مقدار مس است که باید مصرف گردد. لذا در کتب و مقالات تخصصی مقادیر متفاوتی یافت می شود.