چرخه بیلی روبین: بیلی روبین چگونه ایجاد می شود؟

بیلی روبین غیر کونژوگه و کونژوگه دو شکل متفاوت از یک ماده هستند. از آنجایی که بیلی روبین هنگام تجزیه هموگلوبین ایجاد می شود ، لازم است این فرآیند را دقیقتر مورد بررسی قرار دهیم تا چگونگی ایجاد اشکال مختلف بیلی روبین روشن شود. تجزیه به سه مرحله تقسیم می شود ، یعنی مرحله قبل از کبد ، داخل و بعد از کبد.