چرا و چگونه اسید اوریک اندازه گیری می شود؟

سطح اسید اوریک معمولاً در خون (در پلاسمای خون یا در سرم) اندازه گیری می شود. این آزمایش بطور معمول به عنوان بخشی از آزمایش چکاپ انجام می شود ، اما در موارد مشکوک به نقرس ( یا کنترل آن)، نارسایی کلیه ، سرطان خون یا درمان آن نیز کار برد دارد. این آزمایش باید در شرایط ناشتا انجام شود ، زیرا این می تواند بر ارزش ها تأثیر گذار باشد.

در موارد نادر ممکن است که اسید اوریک در ادرار اندازه گیری شود . در این صورت جمع آوری ادرار 24 ساعت لازم خواهد بود.تعیین مقدار اسید اوریک در ادرار از جمله به pH ادرار بستگی دارد. از تعیین سطح اسید اوریک در ادرار می توان جهت کنترل دوزاژ دارو ، به عنوان مثال در موارد شیمی درمانی،  استفاده کرد.