پلاکت ها (Platelets)

در کنار گلبول های قرمز و سفید ، پلاکت ها رایج ترین سلول های خون ما هستند. پلاکت ها می توانند از طریق چسباندن خود به دیواره عروق و اتصال با سایر پلاکت ها (ایجاد نوعی محافظ و مانع) زخم های باز را بپوشانند. به این ترتیب ، پلاکت ها سبب ایجاد لخته خون شده و ازخونریزی جلوگیری می کنند. بیشتر اوقات ، پلاکت ها وظیفه خود را بدون جلب توجه ما انجام می دهند. ولیکن ممکن است که در صورت اختلال در عملکرد یا تعداد پلاکت ها – مانند افزایش یا کاهش مقدار پلاکت ها – عوارضی مانند ترومبوز یا خونریزی بیش از حد ، رخ دهد.