پلاکت ها در شمارش خون به چه معناست؟

به طور کلی ، پلاکت ها نشانه ای از لخته شدن خون را ارائه می دهند. در حالیکه مقادیر بسیار بالا می تواند نشان دهنده یک روند التهابی باشند ، مقادیر بسیار پایین می تواند علل مختلف داشته باشد.

مقادیر خون باید همیشه توسط یک پزشک تفسیر شود ، زیرا تنها توجه به همه فاکتورها منجر به تشخیص قطعی می شود. باید توجه داشت که هر آزمایشگاه مقادیر استاندارد متفاوتی را برای اجزای خون تعیین می کند. از جمله علل این امر استفاده از دستگاه های مختلفی است که برای شمارش اجزای خون مورد استفاده قرار می گیرد.