پارامترهای دیگری که در شمارش خون مورد توجه است؟

علاوه بر اطلاعات مربوط به غلظت گلبولهای قرمز ، مقادیر دیگری نیز در شمارش خون وجود دارد که مربوط به گلبول های قرمز است و اطلاعاتی در مورد عملکرد گلبول های قرمز ، یعنی توانایی آنها در انتقال اکسیژن در خون ، فراهم می کنند. MCH ، MCV و MCHC به عنوان مهمترین “شاخص های گلبول قرمز” در تشخیص خون در نظر گرفته می شوند.

MCH (میانگین هموگلوبین گلبولهای قرمز) = متوسط ​​محتوای هموگلوبین در هر گلبول قرمز
MCV (متوسط ​​حجم گلبولهای قرمز) = متوسط ​​حجم هر گلبول قرمز
MCHC (میانگین غلظت هموگلوبین بدن) = میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز ، یعنی نسبت هموگلوبین در جرم کل گلبول های قرمز

مقادیر زیر در بزرگسالان طبیعی تلقی می شود:

تغییر در پارامترهای فوق اطلاعاتی را در مورد علت اصلی ایجاد می کند.

افزایش MCV ، معمولاً به دلیل کمبود ویتامین B12 یا اسید فولیک است. نتیجه این کمبودها افزایش حجم گلبول های قرمز است (کم خونی مگالوبلاستیک) ، قابل توجه است که در این گونه موارد تعداد کل گلبولهای قرمز بعلت تجزیه زودرس کاهش می یابد. کاهش MCV معمولاً در رابطه با کمبود آهن مشاهده می شود. بیماریهای توموری یا کم خونی های ژنتیکی (تالاسمی) از علل احتمالی دیگر کاهش MCV محسوب می شوند..
افزایش MCH  نشانگر کم خونی ناشی از کمبود اسیدفولیک یا ویتامین B12 یا افزایش تجزیه گلبول های قرمز (همولیز) است. کاهش MCH  معمولا نشانه کم خونی ناشی از کمبود مس یا ویتامین B6 است.
افزایش MCHC در کم خونی سلول های اسفروئیدی (Spheroidal cell anemia) که یک نوع کم خونی مادرزادی است، رخ می دهد ؛ کاهش مقادیر MCHC در موارد کمبود آهن و مس یا کمبود ویتامین B6 مشاهده می شود.

کاهش همزمان مقدار MCH و MCV ، نشانگر یک کم خونی میکروسیتیک هیپوکرومیک است. در این موارد علاوه برکوچک بودن اندازه گلبول های قرمز در شمارش خون (میکروسیتیک) رنگ آنها نیز ضعیف است (هیپوکرومیک). این می تواند نشانه ای از کمبود آهن باشد.