وقتی مس شما را بیمار می کند – بیماری ویلسون

بیماری ویلسون (بیماری ذخیره سازی مس) یک بیماری نادر ژنتیکی مرتبط با متابولیسم مس در کبد ، است. در این بیماری ، مقدار زیادی مس در کبد و همچنین مغز تجمع می یابد زیرا دفع مس از طریق صفرا صورت نمی گیرد. پیامدهای آن شامل آسیب مغزی ، آسیب کبدی و در بدترین حالت ، نارسایی کامل کبد است. با این حال در صورت تشخیص زودهنگام و درمان مادام العمر این بیماری ، امید به زندگی در این افراد در حد افراد سالم است.