وظیفه گرانولوسیت ها چیست؟

گرانولوسیت ها – به عنوان بخشی از سیستم ایمنی بدن ما – عمدتا در مبارزه با عوامل بیماری زا نقش دارند. وظیفه آنها بسته به زیر گروه متفاوت است.

گرانولوسیتهای نوتروفیل می توانند با تولید رادیکال های سمی اکسیژن، دیواره باکتری ها را شکسته و بدین ترتیب آنها را از بین ببرند. آنها همچنین به شناسایی عوامل بیماری زای خارجی ،از طریق  محاصره (فاگوسیتوز) و “هضم” ، کمک می کنند. بخشهای “هضم شده” سپس به سطح گرانولوسیتها منتقل شده و به سلولهای دیگر در سیستم ایمنی بدن عرضه می شوند. این مکانسیم شناسائی بهتر میکرواورگانیسمها را در پی دارد.

گرانولوسیتهای ائوزینوفیل به ویژه در مبارزه با بیماری های ناشی از انگلها ( کرم ها) اثر گذارند. همچنین در زمینه آسم آلرژیک ، ممکن است که گرانولوسیت های ائوزینوفیل افزایش پیدا کنند. علل دقیق این واکنش موضوع تحقیقات علمی فعلی است.

-بازوفیل ها نیز در واکنش های آلرژیک نقش دارند. آنها حاوی ماده پیام رسان بنام هیستامین هستند که منجر به ظهور علائم آلرژیک مانند خارش ، پف چشم و قرمزی پوست می شود.