هپاتيتB در زنان بار دار

Hepatitis B

تشخيص هپاتيت B با اندازه گيری آنتی ژن (HBs-Ag) در سرم زن حامله شروع ميشود. پس از هفته 32 حاملگی بهتر است که تست حتی المقدور نزديک به زمان وضع حمل انجام شود . در موارديکه بيمار ايمن باشد ( مثلا پس از واکسيناسيون ) اجرای اين تست لازم نخواهد بود .

هدف از غربالگری HBs-Ag تشخيص زود هنگام ابتلاء مادر به هپاتيت قبل از وضع حمل است . بدين ترتيب ميتوان کودکان متولد شده از مادران HBs-Ag مثبت را بلافاصله پس از تولد تحت درمان واکسيناسيون فعال/ غير فعال و بعبارت ديگر محافظت قرار داد. حدود 50 درصد از نوزادان ممکن است که در حين تولد دچار عفونت با ويروس هپاتيت B شوند . افراديکه مبتلا به هپاتيت مادرزادی هستند تحت ريسک بالاتری از عفونت مزمن ، سيروز و کارسينوم کبد قرار دارند .

مهم ترين پارامترها در تشخيص هپاتيت B و مورد استفاده آنها در زنان حامله بقرار زيرند :

  • آنتی ژنHBs-Ag  در تست غربالگری : تشخيص هپاتيت B در زن حامله
  • Anti-HBc (IgG) : تشخيص فرم مزمن هپاتيت و يا برزيستی از بيماری
  • Anti-HBc (IgM) : تشخيص عفونت تازه
  • HB-virus-DNA : تشخيص شدت عفونت زائی
  • آنتی ژنHbe-Ag : تشخيص شدت عفونت زائی
  • Anti-HBs : تشخيص ايمنی و کنترل واکسيناسيون

    تا زمانی که ويروس HB در بدن فعال است، تشخيص anti-HBs قابل انتظار نيست.

    HB-virus-DNA ، Hbe-Ag و عفونت زائی :

HB-virus-DNA اطلاعات کمّی در رابطه با ميزان عفونت ارائه ميدهد . بعبارت ديگر توسط اين تست ميتوان درجه عفونت زائی را به بهترين وجه مشخص نمود . انجام تست مذکور در عموم موارد HbsAg مثبت لازم است . قابل توجه است که غلظت ويروس يا بار ويروسی با ميزان عفونت نسبت مستقيم دارد . در موارديکه تست HbsAg مثبت است ، بار ويروسی معيار مهمی در انتخاب وضع حمل از راه طبيعی و سزارين محسوب ميشود .

HbeAg

يک تست اضافی در  تعيين درجه عفونت زائی ويروس محسوب ميشود. مثبت بودن HbeAg به منزله عفونت زائی بالای ويروس ميباشد . وليکن منفی بودن آن به هيچ وجه عفونت زائی ويروس را نفی نميکند . بطور کلی بايد عموم افراد HbsAg مثبت را عفونی بحساب آورد .

مهم ترين پارامترهای تشخيص هپاتيت B در جدول زير آورده شده اند :

هپاتيت BHBsAgAnti-HBc IgMAnti-HBc IgGHBV-DNAHbe-AgAnti-HBs
حاد++    
مزمن+ +   
عفونت زائی   ++ 
هپاتيت در گذشته  +  +
واکسيناسيون     +

مراجع :

1-Labor und Diagnose

2-AusgewählteThemen für Gynäkologen