هورمون آنتی مولريان (Anti-Mullerian Hormon = AMH) يک مارکر قابل اطمينان برای ارزيابی ميزان رزرو تخمدانها در رابطه با تشخيص علت نازائی

AMH در طی تکامل جنينی نقش مهمی در تعيين جنسيت ايفا ميکند . وجود اين هورمون جنسيت مذکر و عدم آن جنسيت مؤنث را تضمين ميکند .

از آنجا که اين هورمون تنها توسط فوليکول های با قابليت بلوغ توليد ميشوند، لذا ميتوان گفت که AMH يک مارکر ايده آل برای ارزيابی ميزان رزرو تخمدانها بشمار ميرود . طبق مطالعات فراوانی که انجام شده است، ارتباط قابل توجهی بين ميزان  AMH در سرم و تعداد فوليکول هائی که از توان بلوغ بالقوه برخوردارند، وجود دارد . اين ارتباط ميزان رزرو تخمدانها و بنابراين امکان باروری را مشخص ميسازد .

برخلاف مارکرهای ديگر، ميزان AMH تحت تاثير تغييرات ناشی از سيکل ماهانه قرار ندارد و ميتوان اندازه گيری آنرا در هر زمان انجام داد . حتی استفاده از داروهای هورمونی ضد حاملگی نيز اشکالی در اين رابطه ايجاد نميکند.

با افزايش سن، با توجه به کاهش رزرو تخمدانها، از سطح  AMH کاسته ميشود. ميزان اين هورمون بطور متوسط 5 سال قبل از آخرين عادت ماهانه تا حدود غير قابل اندازه گيری کاهش پيدا ميکند .

کاهش سطح AMH :

در موارد محدود بودن رزرو تخمدانها و يا کمبود تحريک پذيری آنها مشاهده ميشود . بيمارانی که با کاهش معنی دار غلظت AMH روبرو هستند محتاج به دوزاژ بالاتری از محرک های فوليکول ميباشند .

بالا بودن سطح AMH :

ممکن است که از سندرم تخمدان پلی سيستيک (PCO-Syndrome) ناشی شود.

مراجع :

1-Labor und Diagnose

2-AusgewählteThemen für Gynäkologen labor limbach