هورمونهای تیروئید: پرکار یا کم کار؟

در صورت مشکوک بودن به پر کاری و یا کم کاری تیروئید ، معمولاً TSH پایه ، T3 وT4 و یا هورمونهای آزاد fT3) ، fT4) مورد آزمایش قرار می گیرند. آزاد بدان معنی است که هورمون های موجود در خون به یک ماده حمل کننده متصل نیستند. مفهوم تغییرات fT3 و fT4 بطور کلی بقرار زیر است:

  • مقادیر بسیار بالا: پرکاری غده تیروئید
  • مقادیر بسیار پایین: کم کاری غده تیروئید

در ارتباط با مقدار TSH پایه ، پزشک می تواند علت بیماری تیروئیدرا مورد بررسی قرار دهد. تمایز بین اختلال عملکردی اولیه و ثانویه بسیار مهم است. اولیه به این معنی است که این اختلال در خود تیروئید است.