هموگلوبین چیست؟

هموگلوبین یکی از مهمترین پروتئینهای بدن است. این پروتئین حاوی آهن که در گلبول های قرمز خون وجود دارد ، از اهمیت ویژه ای برای انتقال اکسیژن در خون برخوردار است. هموگلوبین رنگ قرمز مشخصی به خون می دهد و بنابراین به عنوان رنگدانه قرمز خون نیز شناخته می شود.

تولید و انباشتگی هموگلوبین در سلولهای پیش ساز گلبول های قرمز و تجزیه آنها ( و در نتیجه تجزیه هموگلوبین) عمدتا در طحال صورت می گیرد. چنانچه تجزیه و تخریب گلبولهای قرمز در خارج از طحال صورت گیرد ، هموگلوبین نخست به یک پروتئین حمل کننده متصل می شود و سپس وارد مکانیسم تجزیه می گردد. بخشی از مواد حاصل از تجزیه دوباره مورد استفاده قرار می گیرد ، قسمت دیگر به بیلی روبین تبدیل و از طریق مدفوع دفع می شود که تا حدودی در رنگ مدفوع دخالت دارد. همانطور که قبلا ذکر شد ، وظیفه اصلی هموگلوبین انتقال اکسیژن در خون است و بنابراین برای اکسیژن رسانی به تک تک سلولهای بدن ضروری است. برای اینکه هموگلوبین بتواند اکسیژن را متصل و انتقال دهد ، حاوی آهن است . به همین دلیل است که مقدار هموگلوبین ارتباط نزدیکی با مقدار آهن دارد. ولیکن اسید فولیک و ویتامین B12 نیز ارتباط نزدیکی با هموگلوبین دارند و برای تولید آن نقش اساسی ایفا می کنند. علاوه بر این ، هموگلوبین دی اکسید کربن تولید شده در طی فرآیندهای متابولیکی مختلف را به ریه ها منتقل می کند که از طریق بازدم خارج می شود.