هموگلوبین – معنای سطح هموگلوبین چیست؟

سطح یا مقدار هموگلوبین (که به اختصار مقدار Hb نیز خوانده می شود) یکی از مهمترین مقادیر آزمایشگاهی است.. اما در واقع هموگلوبین چیست ، برای چه چیزی در بدن لازم است ، مقدار طبیعی آن چه مقدار است و وقتی مقدار آن خیلی زیاد یا خیلی کم است ، به چه معناست؟