مراجعین محترم، همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر ( کارت ملی ) و برای مسافرین پروازی ( پاسپورت ) ضروری است.