هماتوکریت (Hematocrit) :

مقدار هماتوکریت نسبت بین اجزای جامد خون و مایع را نشان می دهد. هرچه این مقدار بیشتر باشد ، خون غلیظ تر و لذا امکان تشکیل لخته های خون بیشتر است. بنابراین افزایش ارزش هماتوکریت با افزایش خطر سکته یا حمله قلبی ، سایر بیماری های قلبی با دیابت همراه است.

ارزش خیلی زیاد: کمبود آب ، افزایش تکثیر گلبول های قرمز

ارزش خیلی کم: کم خونی ، از دست دادن خون ، افزایش آب بدن