هماتوکریت کم یا پائین یعنی چه؟

اگر مقدار هماتوکریت خیلی کم باشد ، حجم پلاسما به نسبت افزایش یافته و تعداد سلولها کاهش می یابد. شایع ترین علت هماتوکریت پایین ، کم خونی است. در کم خونی ممکن است که هموگلوبین  (که به آن رنگدانه قرمز خون نیز گفته می شود) به اندازه کافی تولید نشود و یا تولید گلبول های قرمز به حدود طبیعی نرسد. هموگلوبین که به مقدار مشخصی در گلبول های قرمز وجود دارد ، مسئول انتقال اکسیژن در بدن انسان است. اگر هموگلوبین کمتری در دسترس باشد ، اکسیژن کمتری می تواند منتقل شود.