هماتوکریت  مقدار آزمایشگاهی است که توسط یک نمونه خون تعیین می شود. خون انسان از دو جزء سلول ها و اجزای مایع تشکیل شده است که در افراد سالم نسبت معینی با یکدیگر دارند. طبق تعریف ، هماتوکریت درصد سلولهای خون را نسبت به حجم کل خون، نشان می دهد.

قسمت سلولی خون به نوبه خود از سه نوع سلول تشکیل شده است:

1- 99 درصد را گلبول های قرمز تشکیل می دهند. این سلولها انتقال اکسیژن را بعهده دارند.

2-گلبول های سفید خون (لکوسیت ها) که بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند.

3-سومین نوع سلول ، پلاکت های خون (ترومبوسیت ها) هستند که نقش اصلی در توقف خونریزی را ایفا میکنند.

علاوه بر سلولهای فوق ، خون از یک قسمت مایع تشکیل شده است که پلاسمای خون نامیده می شود. بخش مایع پس از لخته شدن خون ظاهر می شود. فرق اصلی سرم با پلاسما در این است که برخلاف پلاسما، سرم خون فاقد پروتئینهای انعقادی مانند فیبرینوژن می باشد.