هماتوکریت چه اطلاعاتی را در اختیار پزشک قرار می دهد؟

تغییر در هماتوکریت خارج از مقادیر طبیعی، نشان دهنده عدم تعادل در اجزای خون است. اجزای سلولی و پلاسمای خون از نظر کمیت و حجم قابل تغییر هستند. این مسئله باعث می شود که خون یا بیش از حد غلیظ و چسبناک و یا غلظت آن بسیار کم باشد که به تبع آن هماتوکریت بسیار بالا و یا بسیار پائین خواهد بود.

به عنوان مثال می توان ازکم خونی یاد کرد که در آن تعداد کمتری از سلول های قرمز خون تشکیل می شوند .