لطفا به نکات زير توجه نمائيد :

در1 لوله لخته(بدون ژل) تا خط نشانه (5سی سی) خون ریخته و بلافاصله لوله را به مدت یک ساعت در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید سپس لوله را سانتریفیوژ کرده و بلافاصله سرم را جدا کرده و در لوله ای جداگانه ریخته( همراه لوله لخته جداشده) به آزمایشگاه ارسال نمائید.