• بيماران مبتلا به ديابت : بيمار به اندازه معمول روزانه صبحانه ميل کرده و داروي ديابت (که از طرف پزشک معالج تجويز گرديده است) را طبق عادت روزانه مصرف کند و با خوردن اولین لقمه، ساعت را يادداشت کرده و دقيقاً دو ساعت پس از شروع غذا جهت نمونه گيري مراجعه کند. توجه شود که مصرف غذا نبايد بيش از 15 دقيقه طول بکشد.
  • بيماران غير ديابتيک (کساني که سابقه قندخون بالا ندارند) : بيمار صبحانه کامل و غني از مواد قندي مصرف نمايد و با شروع اولین لقمه، ساعت را يادداشت کرده و دقيقاً دو ساعت پس از شروع غذا جهت نمونه گيري مراجعه مي کند. توجه شود که مصرف غذا نبايد بيش از 15 دقيقه طول بکشد.

تذکر : از زمان خوردن غذا تا نمونه گيري ،(2 ساعت بعد ) ، از انجام فعاليت بدني ،کشيدن سيگار ، خوردن و آشامیدن(به جز آب)خودداري گردد.