1. 72 ساعت قبل از نمونه گیری ناحیه موردنظر، از استعمال مواد شوینده، ضدقارچ، کرم یا پماد خودداری شود.
  2. بیمار در حال مصرف داروی ضد قارچ نباشد.