لطفاً به نکات زير توجه نمائيد :

1) 72 ساعت قبل از نمونه گیری ناحیه موردنظر ، از استعمال مواد شوینده و هر گونه پماد و مواد آرایشی پرهیز نمائید.

2) 72 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف داروهای ممانعت کننده خودداری شود.