• نمونه باید در حالت ناشتا گرفته شود. مدت زمان ناشتایی با هماهنگی بخش با توجه به سن بیمار تعیین می گردد.
  • اسیدهای آمینه ادرار : حدود 5cc ادرار تازه که در زمان ناشتا بودن بیمار جمع آوری شده و حداکثر تا 2 ساعت به آزمایشگاه ارسال نمائید.