1. 1.     4cc نمونه در لوله لخته ریخته شود.
  2. نمونه ها هر چه سریعتر در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.
  3. لوله ها قبل از نمونه گیری نیم ساعت در زیر جایخی یخچال نگهداری شود.

شرایط بیمار جهت نمونه برداری :

  • نمونه خوابیده ( Supine ) : زمانی است که پس از خواب شب بیمار هنوز از رختخواب پایین نیامده یا لااقل 2 ساعت کامل در وضعیت خوابیده باشد.
  • نمونه ایستاده ( Upright ) : زمانی است که بیمار لااقل 2 ساعت در وضعیت ایستاده در حال فعالیت قرار گرفته باشد.