• نمونه برداری راس ساعت 8 صبح صورت بگیرد.
  • 4cc خون تازه را در لوله حاوی EDTA با درب بنفش ناشتا گرفته شود. لوله را چند بار سر و ته کنید تا با محلول داخل لوله مخلوط شده و لخته نشود.
  • نمونه را هرچه سریعتر در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال نمائید.

تذکر : لوله فوق را نیم ساعت قبل از خونگیری در زیر جا یخی یخچال قرار دهید.