لطفا به نکات زير توجه نمائيد :

  1. نمونه مورد نیاز  3.0cc خون لخته می باشد.
  2. نمونه باید بلافاصله بعد از نمونه گیری در کنار یخ ( مستقیما در تماس با یخ نباشد ) قرار گرفته و در کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه تحویل گردد و یا خون بعد از لخته شدن فوری سانتریفیوژ شده و سرم آن جدا شود و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.