• ساعت 12 ظهر ناهار میل نمایید.
  • راس ساعت 2 بعدازظهر کلیه ادرار خود را تخلیه نموده و دور بریزید.
  • از ساعت 2 الی 4 بعدازظهر تمامی ادرار خود را در ظرف داده شده جمع آوری کرده و فوراً نمونه را به آزمایشگاه تحویل بدهید. (قبل از ساعت 5 بعدازظهر)
  • نمونه فوق باید تازه باشد.