• بيمار بايد بعد از بيدار شدن از خواب، اولين نمونه ادرار صبحگاهي خود را کاملا تخليه و دور بريزد و سپس دومين ادرار صبحگاهي ( این نمونه نباید بیش از دو ساعت در مثانه مانده باشد) خود را در ظرف استريل داده شده تخليه نمايد و نمونه فورا به آزمايشگاه آورده شود.
  • نمونه فوق بايد تازه باشد.