• بيمار بايد بعد از بيدار شدن از خواب، اولين نمونه ادرار صبحگاهي خود را کاملا تخليه و دور بريزد و سپس دومين ادرار صبحگاهي را( که نباید بیش از دو ساعت در مثانه مانده باشد) در ظرف استريل داده شده تخليه نمايد و نمونه فوراً به آزمايشگاه تحویل داده شود.
  • نمونه فوق بايد تازه باشد.