• ادرار صبحگاهي يا ادراري که در طول روز ،بدون مصرف زياد مايعات در داخل مثانه جمع آوري گردد، قابل استفاده مي باشد.
  • بيمار ادرار را در داخل ظرف تيره رنگ (ادرار نبايد نور ببيند) گرفته و حجم آن نبايد از 30cc کمتر باشد.
  • ادرار فوق بايد تازه گرفته شود و سريع به بخش شيمي تحويل داده شود.