• ادرار صبحگاهی باشد.
  • نمونه ادرار بايد بين ساعت 10 صبح الي 2 بعدازظهر گرفته شود و بهتر است که حداقل 20cc انتهاي ادرار ، نمونه گيري شود.
  • لازم به ذکر مي باشد، بيمار از 2 ساعت قبل در حال ورزش سبک يا پياده روي سبک بوده باشد و در هنگام گرفتن ادرار نبايد ناحيه آلت و دست ها خيس يا مرطوب باشد.