• نمونه گیری در صورتی انجام میگیرد که بیمار در حال مصرف دارو باشد.

براساس درخواست پزشک معالج ، نمونه گیری در شرایط حداکثر غلظت دارو در سرم و/ یا بلافاصله قبل از خوردن دوز بعدی ( حداقل غلظت دارو در سرم) صورت میگیرد. در این رابطه لطفاً با پزشک خود مشورت نمائید.