حدود 5cc ادرار تازه غیر ناشتا از بیمار گرفته و حداکثر تا یک ساعت به آزمایشگاه ارسال نمائید.