نقش CRP چیست؟

افزایش CRP هنگامی رخ می دهد که واکنش های التهابی در بدن ایجاد شده باشد ، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* عفونت با باکتری یا ویروس
* صدمات فیزیکی و ایجاد جراحات
* جراحی عمده
* بیماریهای مزمن مانند روماتیسم
* تومورها

عملکرد دقیق CRP هنوز روشن نشده است. با این حال ، شناخته شده است که در صورت عفونت ، CRP به عوامل بیماری زا متصل می شود که نتیجه آن فعال شدن سیستم ایمنی و مبارزه با عامل مربوطه است.