نارسائی قلب را می توان سريعاً شناسائی کرد.

  از علائم زود هنگام نارسائی قلب می توان به کاهش تحمل استرس ، تنگی نفس در رابطه با کار سخت بدنی، تجمع آب در ناحيه مچ پا و روی پاها اشاره کرد . تنگی نفس در جريان کارهای معمول و بدون فشار بدنی و تجمع  آب در قسمتهای ديگر بدن در مراحل بعد ظاهر می شود . قابل توجه است که نارسائی قلب از جمله شايعترين علل پذيرش بيماران سنين بالای 65 سال در بيمارستان است .

  وليکن با توجه به امکانات مدرن می توان به تشخيص زود هنگام نارسائی قلب دست يافت و از اتلاف وقت جلوگيری نمود . به تازگی يک ماده پروتئينی کشف شده است که توسط ديواره ماهيچه قلب که تحت فشار غير طبيعی قرار دارد، به داخل خون ترشح می گردد . وظيفه اين ماده پروتئينی که “NT-pro BNP= brain natriuretic peptide” نام دارد ، کاهش فشار بر ماهيچه قلب است و می توان آنرا در يک نمونه از خون بيمار اندازه گيری کرد .

مزيت بزرگ اين پارامتر آنست که بسيار زود هنگام و قبل از آنکه بيمار احساس نارسائی قلب داشته باشد ، در غلظتهای بالا در خون ترشح می شود . اين بدان معنی است که در صورت طبيعی بودن ميزان BNP می توان نارسائی قلب را در زمان اندازه گيری با احتمال زياد رد کرد .

چنانچه نارسائی قلب زود هنگام تشخيص داده شود ، می توان با ايجاد تغيير در وضعيت زندگی و داروهای مختلف از پيشرفت آن جلوگيری کرد .