میزان نیاز روزانه به ویتامینB12 :

دوز روزانه ویتامین B12 تنها 4 میکروگرم است که به میزان قابل توجهی کمتر از ویتامین های دیگر است. میزان مورد نیاز برای زنان باردار و شیرده بیشتر و به ترتیب حدود 4.5 و 5.5 میکروگرم است.