میزان منیزیم در بدن؟

مقدار کل منیزیم در بدن بزرگسالان حدود 20 گرم است. حدود 60 درصد از این منیزیم در استخوانها ، بقیه در ماهیچه ها ، اندامها و بافتهای مختلف وجود دارد. تنها حدود یک درصد از مقدار کل منیزیم بصورت محلول در خون(متصل به پروتئین ها). یافت می شود .

اگر منیزیم به میزان کم  وارد بدن شود ، کمبود آن ، تا زمانی که ذخایر به پایان برسد، تامین می گردد. بنابراین مقدار منیزیم اندازه گیری شده در خون تنها بخشی از وضعیت واقعی را منعکس می کند. با این وجود ، ارزش تعین شده درخون یک شاخص مهم در تعیین کمبود یا اضافه منیزیم محسوب می شود. سطح منیزیم معمولاً با آزمایش خون و به ندرت در ادرار تعیین می شود.