میزان سدیم چگونه اندازه گیری می شود؟

در صورت مشکوک بودن به اختلال در تعادل متابولیسم سدیم ( ناشی از درمان) ، مقدار سدیم تعیین می شود. این کار با گرفتن نمونه خون ، نمونه ادرار یا عرق صورت می گیرد . در رابطه با آزمایش سدیم در عرق، نخست ماده ای برای تحریک غدد عرق تزریق می شود و سپس عرق جمع آوری می گردد.

میزان سدیم در خون (Na) از طریق محاسبه نسبت سدیم به حجم خارج سلولی تعیین می شود. این بدان معناست که کمبود سدیم یا مصرف بیش از حد آن با اختلال در تعادل آب و در نتیجه کمبود یا افزایش بیش از حد آب بدن مرتبط است.

تعریق زیاد می تواند هم منجر به کمبود سدیم و هم افزایش بیش از حد غلظت سدیم شود: به عنوان مثال تعریق زیاد در حین ورزش و مصرف همزمان مایعات (کم سدیم) ، نسبت سدیم به حجم خارج سلولی راکاهش می دهد. در صورتیکه اگر تعریق زیاد همراه با مصرف آب و مایعات نباشد، میزان سدیم در مقایسه با حجم خارج سلولی افزایش پیدا می کند.