میزان اسید اوریک در خون ؟

مخفف رایج اسید اوریک در آزمایشگاه UA (اسید اوریک) است. به منظور ارزیابی غلظت اسید اوریک در خون ، می توان مقدار آن را به عنوان بخشی از آزمایش خون اندازه گیری کرد.

سطح اسید اوریک ممکن است بیش از حد بالا یا خیلی پایین باشد. افزایش میزان آن می تواند حملات نقرس را افزایش دهد. از سوی دیگر ، مقادیر بسیار پایین بسیار نادر هستند ، اما می توانند نشانه بیماری یا مصرف بیش از حد مهار کننده های اسید اوریک باشند. علاوه بر بیماری ها و داروها، رژیم غذایی نیز می تواند بر سطح اسید اوریک تأثیر بگذارد.