سازمان های طرف قرارداد

سازمان تامین اجتماعیسازمان خدمات درمانیسازمان نیرو های مسلحبانک مرکزی
صندوق بازنشستگی نفتبانک سپهبانک توسعه صادراتبانک کشاورزی
بانک صادراتبانک ملتبانک تجارتبانک ملی
   
کارکنان بیمه