منیزیم در خون: میزان طبیعی آن چقدر است؟

مقادیر طبیعی سطح منیزیم در خون (در سرم) بستگی به سن دارد، واحد آن mmol / l (میلی مول در لیتر) است. اگر اطلاعات به میلی گرم بر دسی لیتر (میلی گرم در دسی لیتر) ارائه شده باشد ، می توان مقادیر را در 0.323 ضرب کرد تا مقادیر مناسب بر میلی مول بر لیتر محاسبه شود.

جدول زیر مقادیر طبیعی منیزیم در خون را نشان می دهد:

سنمقدار طبیعی بر حسب mmol/l
تا 1 ماه0.70-1.03
1 ماه تا 1 سال0.66-1.03
1 سال تا 14 سال0.66-0.95
15 تا 17 سال0.62-0.91
از 18 سال به بالا0.75-1.06

مقدار طبیعی منیزیم در ادرار 24 ساعت برابر با(mmol/24h) 2.05 -8.22 است.