مقدار HbA1c – معنی آن چیست؟

مقدار HbA1c نسبت هموگلوبین “قند دار” ( یا هموگلوبین گلیکوزیله) را در کل هموگلوبین نشان می دهد. قابل توجه است که تولید و میزان “هموگلوبین قند دار” پایدار ، نه تنها در موارد دیابت ، بلکه در هر فرد نیز بستگی به غلظت متوسط ​​قند خون دارد. به بیان ساده تر: هرچه سطح قند خون در یک بازه زمانی مشخص بیشتر باشد ، مقدار HbA1c بیشتر است.

از مقدار HbA1c می توان برای تعیین میانگین سطح قند خون در هشت تا ده هفته گذشته استفاده کرد ، صرف نظر از اینکه در این مدت سطح قند خون به شدت افزایش یا کاهش یافته باشد. به همین دلیل است که مقدار HbA1c اغلب به عنوان مقدار بلند مدت قند خون شناخته می شود. در سال 1999 ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقدار HbA1c را در کنار اندازه گیری قند خون و آزمایش تحمل گلوکز به عنوان یک پارامتر مهم برای ارزیابی کیفیت کنترل دیابت توصیه کرد. بهمین جهت است که مقدار HbA1c اغلب به عنوان “استاندارد طلایی” در درمان دیابت نامیده می شود.