در موارد ظهور علائمی مانند درد یا تب ، این سئوال به سرعت مطرح می شود که علت ناراحتی چیست؟ آیا التهابی در بدن وجود دارد و اگر وجود دارد ، درکجای بدن؟ برای روشن شدن این سوالات و شناسایی التهاب احتمالی ، معمولاً خون گرفته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این رابطه می توان از مقادیر مختلف آزمایشگاهی که نشان دهنده التهاب است استفاده کرد. یک فاکتور کلیدی در این رابطه مقدار CRP است.