مقدار مجاز آهن روزانه:

دوز توصیه شده آهن روزانه برای مردان بالغ ده میلی گرم و برای زنان (در سن باروری) 15 میلی گرم است. جدول زیر نیاز روزانه آهن را نشان می دهد:

نیاز روزانه آهن در نوزادان زیر چهار ماه به 0.5 میلی گرم است ، بین چهار تا دوازده ماهگی نیاز روزانه 8 میلی گرم است.