مقدار طبیعی HbA1c:

مقدار طبیعی HbA1c در کودکان سالم ، نوجوانان و بزرگسالان بین 4.5 تا 5.9 درصد است.