مقدار طبیعی CRP چقدر است؟

مقادیر CRP زیر 5 میلی گرم در لیتر یا 0.5 میلی گرم در دسی لیتر طبیعی تلقی می شود. این مقدار محدود ، و همچنین واحد آن می تواند از آزمایشگاه به آزمایشگاه متفاوت باشد. مقادیر حداکثر تا 10 میلی گرم در لیتر گاهی اوقات به عنوان مقادیر طبیعی قلمداد می شود.

علاوه بر این نوسانات کم در سطح CRP بیشتر دررابطه با ساعات روز و یا فصل قرار داشته و ارزش بیماری ندارد. ارزش CRP را باید همیشه در ارتباط با سایر مقادیر خون ارزیابی کرد و اغلب به صورت جداگانه معنی دار نیست. ارزش تشخیصی این پارامتر باید توسط پزشک معالج مورد بررسی قرار گیرد.

مقدار پائین CRP ،التهاب حاد باکتریایی را رد می کند، ولیکن وجود یک التهاب مزمن را ( به عنوان مثال در برخی از بیماریهای خود ایمن) منتفی نمی کند.