مقدار آهن: چه زمانی مقدار آهن در خون اندازه گیری می شود؟

در موارد مشکوک به کمبود یا اضافه بار آهن ، سطح آهن در خون اندازه گیری می شود. این آزمایش برای تشخیص کم خونی مهم است.

غلظت آهن در خون تنها آزمایشی نیست که می توان از آن برای تعیین وضعیت آهن استفاده کرد. آزمایشهای مهم و مرتبط در این زمینه عبارتند از:

  • ترانسفرین
  • فریتین
  • هموگلوبین
  • گلبولهای های قرمز خون

    توصیه می شود که در رابطه با موارد مشکوک به کمبود آهن مقادیر فوق را نیز بررسی قرار گیرند. جهت تشخیص ، به ویژه فریتین و ترانسفرین ، از اهمیت خاصی برخوردارند.