مقادیر CRP در بزرگسالان و معنی احتمالی آنها

جدول زیر مقادیر CRP در بزرگسالان و معنی احتمالی آنها را نشان می دهد:

میزان CRP mg/lمیزان CRP mg/dlمعنی احتمالی آن
5 تا 100.5 تا 1نرمال
10 تا 501 تا 5-عفونت باکتریائی موضعی
-بیماری مزمن
-انفارکتوس قلب
-بیماری روماتیسمی
50 تا بیشتر از 1005 تا بیشتر از10-عفونت سخت
-آسیب وسیع بافت های بدن
-سرطان