مقادیر نرمال برای سدیم:

  • کودکان یک تا 12 ساله: 134 تا 143 میلی مول در لیتر
  • نوجوانان از 13 سال و بزرگسالان: 135 تا 145 میلی مول در لیتر

مقادیر طبیعی برای ادرار جمع آوری شده ( 24 ساعته) 50 تا 200 میلی مول است. میزان سدیم درعرق جمع آوری طی نیم ساعت بین 5 تا 55 میلی مول در لیتر می باشد.